Skip Links

020 7563 3000

Cyfle gwych i Weinyddwr Trwyddedau a Chyfrifon

Mae Euro Car Parks yn gwmni rheoli meysydd parcio blaenllaw a deinamig sy’n gweithredu ar draws yr holl sectorau marchnad sy’n cwmpasu’r DU gyfan ac Iwerddon. Ar hyn o bryd, mae gennym gyfle cyffrous i Weinyddwr Trwyddedau a Chyfrifon yng Nghaerfyrddin – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS)

Yn ogystal â chynnig cyflog cystadleuol, rydym yn cynnig manteision gwych gan gynnwys hyfforddiant helaeth a dilyniant gyrfa.

Wrth adrodd i’r Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, bydd eich rôl yn cynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain:

• Rheoli proses ymgeisio am drwydded PCYDDS – ar gyfer Staff a Myfyrwyr
• Ymateb i unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â rhoi trwyddedau
• Cynhyrchu adroddiadau yn ymwneud â’r ceisiadau am drwyddedau a dderbyniwyd
• Mynychu cyfarfodydd cleientiaid rheolaidd
• Cynorthwyo gyda rheoli a chynnal contract PCYDDS
• Darparu cymorth i’r staff lleol lle bo angen
• Cynorthwyo gyda gorlif yr holl dasgau gweinyddol, cyfrifoldebau a gweithdrefnau newydd.
• Bod yn ymwybodol o’r holl newidiadau a datblygiadau o fewn y Cwmni fel bod pob ymholiad yn cael ei drin yn gyflym ac yn effeithlon gan ddarparu gwybodaeth glir a chryno a chan gyfuno a chyfeirio gwybodaeth yn effeithlon i gwsmeriaid / cydweithwyr a / neu ddiwygio cyfarwyddiadau gwaith / cronfa ddata.

Fel rhan o’r rôl bydd gofyn i chi weithio o fewn tîm ac yn annibynnol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau trefnu da, sylw i fanylion a’r gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith. Mae’r ymgeisydd delfrydol yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Mae dull ffōn rhagorol a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn allweddol. Rhoddir hyfforddiant llawn i’ch galluogi i gyflawni cyfrifoldebau dyddiol yn gyflym ac yn effeithlon, tra’n cynnal safon uchel iawn o broffesiynoldeb bob amser.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hunan-gymhellol ac yn rhagweithiol wrth nodi a gwella systemau a gweithdrefnau. Dylech fod yn hyddysg mewn TG (yn enwedig Microsoft Excel), yn rhifog ac yn gallu cyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel a gweithio dan bwysau i gwrdd âr therfynau amser.

Dylai fod gan ymgeiswyr o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch neu gyfwerth. Byddai profiad blaenorol mewn rôl weinyddol o fudd.

Os ydych chi’n teimlo bod gennych y sgiliau, y rhinweddau a’r awydd i ymgymryd â’r rôl bwysig hon, gwnewch gais ar-lein trwy anfon eich CV a’ch llythyr eglurhaol yn nodi eich rhesymau dros wneud cais a disgwyliadau cyflog i recuitment@eurocarparks.com. Dyfynnwch gyfeirnod NB/PA. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal
www.eurocarparks.com